top of page
  • Zdjęcie autoraPMBB w Nysie

Odezwa Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi

Drodzy Diecezjanie,

Dziś w liturgii słowa uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego wybrzmiewa nakaz

misyjny Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”.

W szczególny sposób zobowiązani są do jego realizacji, jak u początku Apostołowie,

tak przez kolejne wieki pasterze Kościoła. W naszej diecezji już w najbliższą sobotę

18 maja br., w wigilię Zesłania Ducha Świętego, to zadanie podejmie trzech diakonów,

alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wy-

działu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przez nałożenie rąk i modlitwę kon-

sekracyjną święcenia prezbiteratu przyjmą:


Diakon Tomasz Rafał ŁABYS z parafii św. Andrzeja w Kamienniku,

Diakon Romuald Mawakina Tchilabalo MOZOU [czytaj: Małakina Czilabalo

Mozu] z parafii św. Franciszka Ksawerego w Sotouboua [czytaj: Sotubua] w Togo,

Diakon Rafał Krzysztof WOSZEK z parafii Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi.


Na liturgię ich święceń zapraszam serdecznie do kościoła seminaryjno-akademic-

kiego w Opolu wszystkich diecezjan, a zwłaszcza najbliższą rodzinę diakonów, wier-

nych z ich rodzinnych parafii oraz całe prezbiterium Kościoła opolskiego. Święceń prezbiteratu w tym roku udzieli szczególny gość: biskup Célestin-Marie Gaoua [czytaj:

Selestę-Mari Gała] z diecezji Sokodé w Togo, z której pochodzi diakon Romuald. Od

kilkudziesięciu lat funkcjonuje bowiem partnerstwo pomiędzy Diecezją Opolską a Die-

cezją Sokodé, w której posługują nasi misjonarze. Po raz pierwszy kleryk pochodzący

z tej diecezji ukończył studia na wydziale teologicznym w Opolu i odbył formację w na-

szym seminarium. Wcześniej biskupi z diecezji Sokodé udzielali już dwukrotnie świę-

ceń prezbiteratu w Opolu: w 1980 i w 1995 roku.


Przyjmując święcenia prezbiteratu, zaaprobowani przez Kościół diakoni zobowią-

zują się m.in. do codziennego wypraszania Bożego miłosierdzia dla powierzonego im

ludu. Chodzi o nieustanną modlitwę wstawienniczą, która należy do podstawowych

zadań każdego kapłana. Tym bardziej we współczesnym świecie kapłan potrzebuje być

przede wszystkim człowiekiem modlitwy. Bez niej trudno mu będzie oprzeć się pokusie

aktywizmu, a wielorakie jego wysiłki – realizowane nawet z wielkim zaangażowaniem

– mogą się okazać jałowe i bezowocne. Tylko bowiem w zjednoczeniu z Chrystusem

kapłan może skutecznie kontynuować Jego zbawczą misję, głosząc Ewangelię, realizu-

jąc dzieło uświęcenia i przewodzenia ludowi Bożemu.


Oczywiście codziennej modlitwy potrzebujemy wszyscy, ponieważ jest oddechem

i życiem naszej wiary. Tak o tym mówił św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej

7 czerwca 1979 r. podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny: „Trzeba się zawsze modlić, a ni-

gdy nie ustawać (por. Łk 18,1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez

modlitwę swoje życie.

«Nie samym chlebem żyje człowiek» (Mt 4,4) i nie samą docze-

snością, i nie tylko poprzez zaspakajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji,

pożądań [...], ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych». Jeśli mamy żyć tym

słowem, słowem Bożym, trzeba «nie ustawać w modlitwie!» Może to być nawet modlitwa

bez słów. Niech z tego miejsca do Wszystkich, [...] przemówi proste i zasadnicze papie-

skie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!”.


W liście zapowiadającym Jubileusz Roku 2025 papież Franciszek przypomina, że

modlitwa pozwala wyrazić Bogu to, co jest ukryte w głębi ludzkiego serca i jest „główną

drogą do świętości”. Stąd nie może zabraknąć naszego rozmodlenia w aktualnym czasie

poprzedzającym Jubileusz. To warunek owocnego przeżycia Roku Świętego, który ma

nam pomóc w odnowieniu przymierza z Bogiem i rozpaleniu płomienia chrześcijań-

skiej nadziei w dzisiejszym świecie. Papież mówi wręcz o intensywnym czasie wielkiej

„symfonii” modlitwy, w którym powinniśmy odnowić swoje pragnienie znajdowania

się w obecności Pana, słuchania Go i adorowania, a z Modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz”

uczynić program życia.

Drodzy Diecezjanie, zwracam się więc do Was z gorącym apelem: Podejmijmy to

papieskie wezwanie i niech modlitwa osobista i wspólnotowa przepełnia naszą codzien-

ność. Niech wdzięczność Bogu za wielkie dary Jego miłości stale wyrażają nasze usta

i całe nasze życie. Dniem wspólnej modlitwy w naszych domach niech będzie każda

niedziela.


Teraz w miesiącu maju i za chwilę w czerwcu mamy szczególną okazję do zin-

tensyfikowania naszego życia modlitwy. Wystarczy nabożny udział (najlepiej razem

z dziećmi) w nabożeństwach majowych i czerwcowych. Szczególnie proszę Was o zano-

szenie gorliwej modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, a także do sakra-

mentalnego małżeństwa. Niestety, nasza młodzież dość powszechnie zaniedbuje dziś

rozeznawanie woli Bożej na drogę życia. Wielu młodych lekceważy sakrament małżeń-

stwa, a przecież nie jest on ciężarem, lecz wielkim umocnieniem oblubieńczej miłości lu-

dzi poprzez zanurzenie jej w doskonałej miłości Boga. Ponadto, w naszym seminarium

mamy zaledwie 19 alumnów dla dwóch diecezji (gliwickiej i opolskiej). To oznacza ko-

nieczność upraszania powołań także do wielorakich form posługi w Kościele. Dlatego

po raz kolejny proszę Was, aby w naszych parafiach, domach zakonnych, wspólnotach

modlitewnych, ale również w naszych rodzinach i osobiście nie ustawać w modlitwie

o nowe powołania do służby Bożej.

Warto też zwrócić uwagę na zapomniany głęboki sens nabożeństwa majowego.

Otóż, w modlitwie, którą kierujemy do Boga po Litanii Loretańskiej, prosimy: „dozwól

nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Naj-

świętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć

wieczną radością”. To oznacza, że nabożeństwa majowe są piękną modlitwą błagalną

o zdrowie duszy i ciała, o wyzwolenie od wszelkim utrapień ziemskiego życia, których

dziś tak wiele, i o łaskę życia wiecznego. Wystarczy to sobie uświadomić, a już wiadomo

dlaczego powinno nam zależeć na uczestniczeniu w nich.


Przyłączmy się też do odmawianej od minionego piątku nowenny do Ducha Świę-

tego. Trzeba nam wołać w wielkiej wspólnocie modlitwy: Przyjdź, Duchu Święty, na-

pełnij serca nasze Twą Miłością i odnów oblicze ziemi. Wszystkich duszpasterzy proszę

o sprawowanie w parafiach liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego. To istotny mo-

ment w podjętej przez Kościół w Polsce Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem 2000-le-

cia Odkupienia w 2033 roku. Niech ta liturgia i niedzielna Eucharystia będzie czasem

wspólnego przywoływania mocy i światła Ducha Świętego. Podejmujmy też nasze die-

cezjalne dzieło ku odnowie Kościoła, życia rodzinnego i społecznego. Jego zamysł został

przeze mnie przedstawiony w nagranych filmikach (Pokora i Dobry przykład), dostęp-

nych m.in. na stronie internetowej naszej diecezji.


Do duszpasterzy zwracam się też z prośbą, aby 26 maja br. razem z wiernymi pod-

jąć inicjatywę papieża Franciszka. Mam na myśli zorganizowanie pierwszego obchodu

Światowych Dni Dziecka, które papież proponuje przeżyć w nawiązaniu do słów Chry-

stusa: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5). Niech to będzie Dzień Matki i Dziecka

w łączności z papieżem. Do południa proszę o celebrację Mszy św. w intencji dzieci

i rodziców, a po wspólnym popołudniowym nabożeństwie majowym byłoby dobrze

razem się spotkać w wymyślonej formule wspólnej zabawy. Natomiast w Uroczystość

Bożego Ciała, 30 maja br., zapraszam wszystkich na „Koncert Uwielbienia”. Przypo-

mnę, że stanowi on szczególną formą modlitwy za młode pokolenie, a od tego roku

będzie miał nieco inną formułę: nie zaplanowano jednego centralnego wydarzenia,

lecz odbędzie się on w kilku wybranych kościołach naszej diecezji, o czym jeszcze bę-

dziemy informować.


Korzystając z okazji, zapraszam również wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na

ich tradycyjną pielgrzymkę stanową na Górę Świętej Anny. Tegoroczne obchody roz-

poczną się w sobotę wieczorem, 29 czerwca o godz. 18.30. Uroczysta Msza św. będzie

sprawowana w niedzielę o godz. 10.00 z udziałem biskupów diecezji opolskiej.

Niech naszą codzienność przenika ufna modlitwa do Boga, a Duch Święty niech nas

wspiera w dziele odnowy duchowej. Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.


Wasz biskup


† Andrzej Czaja


Opole, 8 maja 2024 r.


-----------------------------


Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszej Odezwy w niedzielę 12 maja br. Zgodnie z postanowieniami synodalnymi (statut 135), w dniu święceń o godz. 11.00 powinny zabrzmieć w naszych świątyniach dzwony, przypominające wiernym o tym wydarzeniu.

48 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page