Modlitwy poranne

1. POCHWALONY BĄDŹ PANIE JEZU CHRYSTE za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel nam łaski i siły, byśmy ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżyli. Spraw, byśmy w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierowali, a pełni ufności w Twoje obietnice, spotkanym ludziom dobrze czynić mogli, Błogosławieństwo Twego imienia niech stale nam towarzyszy, byśmy twą wolę pełnili i w rozgwarze tego świata nie zapominali, że nasza ojczyzna jest w niebie. Boże nasz i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy nasz uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta, niech Twoją chwałę pomnaża przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. JUŻ NASTAŁ PORANEK Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracę i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć.

3. PANIE, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku.

Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Amen.

4. PANIE! OTWÓRZ MOJE OCZY na cuda Twej miłości. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał! Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedolę. Otwórz moje ręce, Panie, ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić!

5. ŚWIĘTA MARYJO, MATKO BOŻA, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień, jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga. JEZU, TOBIE ŻYJĘ! Jezu, Tobie umieram! Jezu, Twoim jestem w życiu i przy śmierci!

6. PANIE, Z SERCA CI DZIĘKUJĘ za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie: co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki, na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotykam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym byt zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie. Amen.

7. DO CIEBIE, O BOŻE! w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to: Boże mój, Ojcze! Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę dzisiaj i na zawsze. Bądź wola Twoja we mnie, i we wszystkim, co moją własność stanowi. Ojcze, pobłogosław moje przedsięwzięcie w tę dnia dzisiejszego poranną godzinę. Uczyniłem je przed Twoim Obliczem, bym wieczorem mógł ufnie przed Tobą stanąć. Amen.

8. OD CIEBIE POCHODZI i słońce, i księżyc, i niebios firmament. Ty, Ojcze, rządź nami, kieruj i prowadź! Panie, w Twych dłoniach początek i koniec, w Twoje ręce wszystko oddaję.

9. KOCHANY OJCZE NIEBIESKI dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień.

Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Jeśli zaś czegoś rozumem swoim pojąć nie zdołam, spraw, bym rozważał Twoje tajemnice. Strzeż mnie, bym nie oddalił się od Ciebie. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.

10. BOGU NA NIEBIE CZEŚĆ I CHWAŁA, ludziom na ziemi pokój. Wszechmocny Ojcze, Najwyższy Panie, bądź pochwalony. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, bądź pochwalony. Ty mieszkasz w światłości wiekuistej z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

11. NOWY DZIEŃ DAJESZ MI PANIE, a każdy jest jednakowo ważny przed Tobą. Dziękuję Ci za tę nową szansę i proszę, bym ten dzień dobrze przeżył, bym swe obowiązki należycie wypełnił, spotkanych ludzi uczciwie traktował i skorzystał z doświadczeń, które dzień ten przyniesie. Niech mnie radość nie ponosi, a przykrość nie zniechęca. Wśród spraw tysięcy, niech nie zagubię wolności dziecka Bożego. Gdyby moich wysiłków nie doceniono, lub nawet z pracy zwolniono, pomóż, bym się nie załamał i całkowicie zdał się na wolę Twoją. Spraw, bym Ci za wszystko dziękował nawet wtedy, gdyby ten dzień miał być dla mnie uciążliwy. W dzisiejszy poranek przed Twoim Obliczem rozważam Panie, co mi ten dzień przyniesie? Nie zdołam wszystkiego po Twej myśli spełnić, lecz proszę, niechaj będę lepszy niż wczoraj. W rozgwarze życia trudno mi się skupić, ale o Tobie niechaj przynajmniej pamiętam. Jest mi tak trudno kochać Cię gorąco, niechaj więc moja miłość będzie większa od mej słabości. Nie proszę Cię już o wieczną szczęśliwość, daj jednak, bym ufnie na tej drodze ku Tobie postępował. Pomóż mi w tym wieczny Boże! Amen.

12. BĄDŹ POCHWALONY, PANIE JEZU CHRYSTE, Królu, wszelkiej chwały godny. Twoje królestwo bez granic, Twe panowanie bez końca. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja. Majestatyczna Twa Głowa, boskości koroną zdobiona, jasność z Twych oczu płynie i blask od Twego majestatu. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja. Bogactwem swojej łaski i swą światłością bądź nam bliski. A gdy na sąd przyjdziesz, o Chryste, do swego królestwa nas wprowadź. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja.

13. BOŻE MÓJ I OJCZE! dziękuję Ci, żeś tej nocy mnie strzegł i nowy dzień mi darujesz. Ty mnie stworzyłeś. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa mnie odkupiłeś i do swojego królestwa wezwałeś. Chcę przeto być Ci posłuszny dziś i zawsze. Twoja święta wola niech się stanie. Oświeć mnie, bym poznał, co mam dzisiaj czynić. Zachowaj mnie od zła wszelkiego. Niech mnie prowadzi Twój Syn, Jezus Chrystus, a Duch Święty miłością napełnia. Z miłości ku Tobie, na Twoją chwałę chcę dzisiaj wszystko czynić. Maryjo, moja Matko i Królowo, weź mnie pod swoją obronę. Aniołowie Pańscy, czuwajcie nade mną.

14. WSZECHMOGĄCY OJCZE, WIEKUISTY BOŻE, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla Imienia Twego cierpią prześladowanie. Za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi i za tych, których tęsknota za ojczyzną gryzie - też proszę. Proszę za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach, niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami, dziękuję. Amen.

15. PANIE JEZU CHRYSTE, odblasku jasności Ojca Niebieskiego, całym sercem dziękuję za światłość poranną, którą mi dziś oglądać pozwalasz. Słońce Sprawiedliwości, wzejdź do mego serca, bym postępował jako dziecię światłości i zasłużył na oglądanie Twej wiekuistej światłości. Panie! Nasze czasy są pełne niepokoju i wojen, a w Twoim Królestwie pokój i szczęśliwość. Proszę Cię przeto, udziel pokoju na drogach naszego życia. Udzielaj rady bezradnym, wspieraj słabych, wlej ufność w serca złamane. Pozwól nam z wiarą spoglądać w przyszłość. Przygotuj nas na Twoje przyjście.
Panie, wierzę! Ratuj moją słabą wiarę!

16. PAN, JEZUS CHRYSTUS, niech będzie przy mnie i mnie broni. Niech we mnie będzie i mnie strzeże. Niech przede mną będzie i mnie prowadzi, Niech obok mnie będzie i czuwa nade mną, I niech mnie błogosławi.

17. BOŻE MÓJ, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce, i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak, bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól, przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.

18. WSZYSTKO NA CHWAŁĘ BOGA Chwałę Pana głosić chcę pracą i wytchnieniem, i wszystkim, co czynić będę. Duszę i ciało, całe moje życie Bogu zupełnie oddaję. Jezu, udziel mi łaski ku temu. Chwałę Pana głosić chcę w radości i cierpieniu. Sam Pan Bóg niech mnie pouczy, co mnie do szczęścia prowadzi. Bogu swe życie poświęcam i Jego woli zupełnie ulegam. Jezu, pomagaj mi. Chwałę Pana głosić chcę, Jego wszechmoc światem rządzi. On przestrzega - zło jest kruche, dobro jest niezwyciężone. Tylko Bóg dać pokój może wiernemu swemu ludowi. Jezu, Dobry Pasterzu, pomagaj mi!

19. BOŻE MÓJ I PANIE, z Twojej ręki otrzymuję dzisiejszy dzień. Dziękuję, że mi pozwalasz go przeżywać. Gdy przystępuję do pracy, pomóż, bym o swoim zbawieniu nie zapomniał. Pouczaj mnie, jak w domu i miejscu pracy Twoją przy mnie obecność przeżywać. Wzbudzaj we mnie pragnienie by tak postępować, jak przystoi w Twojej obecności. Proszę Cię o to z miłości ku Tobie. Proszę przez Chrystusa, naszego Pana.

20. BOŻE MÓJ! Przed Twoim Obliczem staję na progu tego dnia. Dziękuję z serca, że zdrowy ze snu powstałem. Dziękuję za sen, który mnie pokrzepił. Dziękuję, że nad naszym domem czuwałeś. A teraz pozwalasz słońcu nad nami wschodzić. Ty jesteś dobry i wierny, i nas nie opuszczasz, o Boże. Nie lękam się przeto dnia dzisiejszego. Pobłogosław wszystko - i moje myśli, i moje czyny. Cokolwiek mnie spotka, bądź przy mnie. Daj mi pogodne i radosne myśli. Nie pozwól, bym komukolwiek przykrość wyrządził. Spraw, byśmy wszyscy odczuwali, że nie jesteśmy sami. Niech nie zapominamy, że mamy Ojca w niebie, i że każdy dzień nas do niego zbliża. Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, Ty otwarłeś nam drogę do Ojca. Swym Słowem i łaską sakramentów pomagaj nam czynić to, co się Tobie podoba. Matko nasza, Maryjo, módl się za nami! Aniele Stróżu, bądź przy nas! Zaczynamy dzień w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

21. BOŻE MÓJ I ZBAWCO z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Nie wiem, czy radość, czy smutek mnie czeka. Ty wiesz wszystko. Wszystko od Ciebie pochodzi. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego Serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź. Niech ten dzień zbawienie przybliży mnie i wszystkim drogim mi osobom. Obyśmy się wszyscy do Ciebie zbliżyli!

22. Z OJCOWSKĄ CZUŁOŚCIĄ strzegłeś mnie tej nocy, dobry Boże mój. Za to i za wszelkie bogactwo łask dziękuję Ci. Od grzechu i nagłej śmierci zachowaj mnie. Błogosław, dobry Ojcze, moje myśli i czyny. Boży Aniele Stróżu, czuwaj nade mną. Maryjo, wstawiaj się za mną u boskiego swojego Syna, któremu niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.

23. DOBRY BOŻE! Dziękuję Ci za noc i odpoczynek. Na progu dnia, pokłon Ci oddaję. Moja dzisiejsza praca niech Twoją chwałę głosi. Błogosław moim wysiłkom. Czuwaj nad moim życiem i nad życiem drogich mi osób. Zachowaj nas od nieszczęść i niebezpieczeństw, od choroby i nagłej śmierci. Niech w grzech nie popadnę, lecz przeciwnie, niech się na drodze cnoty umacniam. Udziel mi do tego swej łaski. Amen.

24. NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ PANA pracę, rozrywkę i odpoczynek poświęcam. Moim programem niech będzie głoszenie chwały Pana. Z radością chcę służyć Panu. Jezu, daj łaskę ku temu. Panu, który światem rządzi, serce moje oddać chcę. Tylko dobrem - zło zwyciężać mogę. Wierność Panu, pokój narodom przynosi. Jezu, Dobry Pasterzu, daj łaskę wierności. Chcę chwałę Pana głosić w radości i smutku. Sam Pan mnie pouczy, co mam czynić. Bożej woli chcę być zawsze posłuszny. Jezu, daj łaskę ku temu. Pan dla ludzi niebo stworzył, w niebie moje miejsce jest. W doczesności cierpieniach, w pielgrzymce do nieba, ta prawda jasną pochodnią jest dla mnie. Panu całkowicie zaufać chcę w nadziei, że Jego światłość na wieki oglądać będę. Jezu, prowadź mnie do nieba.

25. WIEKUISTY OJCZE, praźródło i początku wszelkiego istnienia, pobłogosław ten dzień, który mi dajesz z nieprzebranego bogactwa Twojej dobroci. Napełnij mnie swoją łaską, bym mógł dobrem od Ciebie zaczerpniętym, na innych oddziaływać. Spraw, by ludzie poznali Ciebie i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, posłanego dla naszego zbawienia, i Ducha Świętego, który ma moc odnowić oblicze ziemi.

26. BOŻE MÓJ I OJCZE! Za rozpoczęty dzień, dziękuję Ci. Ty mnie stworzyłeś. Ty mnie, przez Syna Swojego odkupiłeś. Do Ciebie na zawsze należeć chcę. Niech Twoja Święta Wola staje się we mnie. Pomagaj mi poznawać, co mam czynić. Strzeż mnie od grzechu i od każdego niebezpieczeństwa. Pomóż mi, bym 2 poczuciem odpowiedzialności spełniał moje obowiązki. Chcę wszystko na Twoją chwałę czynić, wszystko, z miłości ku Tobie Boże mój i Ojcze. Amen

27. PANIE, BOŻE MÓJ, w podarku od Ciebie, nowy dzień dostaję, a z nim nowy kawałek mojego życia. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś, że żyję odkupiony przez Twojego Syna, do chwały nieba powołany. Dziękuję, że dajesz mi wszystko, co do życia konieczne, również i to, co mi sprawia radość. Dziękuję, że o mnie pamiętasz i kochasz mnie. Tobie poświęcam ten dzień, moje myśli i czyny, moje prace i zmagania, to, co mi radość sprawi i to, co ciężarem będzie. Pobłogosław, bym we wszystkim Twoją wolę pełnił i Ciebie wychwalał. W Tobie Panie, swą ufność pokładam, gdyż od Ciebie wszelkie dobro pochodzi. Do Ciebie chcę należeć dzisiaj i przez wszystkie dni mojego życia. Amen.

28. POZWÓL MI CIEBIE WIDZIEĆ, PANIE! Pozwól mi Ciebie, widzieć Panie, w chlebie na stole, gdy z innymi go dzielę. Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, gdy przechodzę ulicami, gdzie człowieka przytłacza: wrzawa, zgrzyt samochodów, łoskot przejeżdżających pociągów, warkot samolotów i pośpiech ogromny. Pozwól mi Ciebie widzieć przy mojej pracy - monotonnej, wyczerpującej, żmudnej, lecz i pięknej zarazem. Świat biegnie naprzód. Niech moja praca będzie przyczynkiem do jego rozwoju. Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, wśród szczęśliwych i wśród tych, co na zgubnych drogach szczęścia szukają.

29. POZWÓL MI CIEBIE WIDZIEĆ, PANIE, w zaniedbanych, chorych, ułomnych, i wśród brutalnie poniewieranych, przez których do mnie przemawiasz, napominasz, prosisz i zachęcasz. Panie, Ty jesteś w tych, którzy mnie otaczają. Bliskość jest dobroczynna, rozgrzewa serca i Ciebie we wszystkich dostrzegać pozwala. Panie, pozwól mi Ciebie widzieć, gdy słońca promienie jaśnieją i życia drogi szczęśliwie się wiją. I wtedy Ciebie chcę widzieć, o Panie, gdy zgryzota i troski mnie przygniatają, gdy uświadamiam sobie, że pielgrzymem jestem tutaj, na tej ziemi, że umrzeć muszę i wszystko zostawię. Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, gdyż wszystko, co dostrzegam i co tylko istnieje, od Ciebie pochodzi, w Tobie ma swe źródło, dzięki Tobie żyje. Pozwól mi Ciebie widzieć, o Panie. Amen.

30, CHRYSTE! Dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech twój przykład mnie prowadzi, Twoje Słowo mi przyświeca, Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, twoja łaska, boskim życiem darzy, Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.

31. PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY, bądź mi światłością w dniu, który rozpoczynam. Spraw, bym dokoła rozsiewał pogodę ducha, zwłaszcza w niepewnych i trudnych sytuacjach. Daj mi odczuwać ciepło Twej miłości, umacniaj we mnie życie Twojej łaski. Panie, przejdź dziś przez nasze wioski i miasta, przez ulice i place, przez szkoły, urzędy, sklepy, fabryki, i banki, przez wszystkie zakłady pracy. Przyjdź do sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Napełnij umysły i serca blaskiem Twej miłości. Świecące lampy i neony nie uczyniły z naszych miast przybytku ciepła i jasności. Wśród mnóstwa świateł zapomniano o Jezusie, Słońcu Sprawiedliwości, który nas prowadzi ku Tobie Boże, ku praźródłu wszelkiej światłości, miłości i życia.

 

Modlitwy wieczorne

 

1. PANIE, POZWÓL MI STAĆ SIĘ TWOJĄ GWIAZDĄ... światłem, które świeci pośród nocy rozjaśniając firmament pogrążony w ciemnościach. Nie proszę Cię byś uczynił mnie słońcem, które świeci własnym światłem... ale gwiazdą, która odbija w sobie Twoją Świętą Jasność.

Uczyń mnie Boże Swoją pochodnią podtrzymywaną oliwą Twojego Świętego Ducha i niech Płomień Twojej Miłości nie tli się we mnie ...ale płonie. Naucz mnie, proszę, być Światłem i nie pozwól mi skrywać się pod korcem lęku i zwątpienia. Naucz patrzeć w Twoje Boskie Słońce szeroko otwartymi oczyma, naucz ufać i kroczyć na przód pozwól mi być Gwiazdą Twojej Miłości na firmamencie świata

2. PANIE, POZOSTAŃ Z NAMI, dzień się przechylił, już wieczór zapada. Pozostań z nami i z Twoim Świętym Kościołem. Pozostań z nami, pod wieczór dnia, pod wieczór naszego życia, pod wieczór świata. Pozostań z nami, z Twoją łaską i dobrocią, z Twoim Świętym Słowem i sakramentami, z Twoją dla nas pociechą i błogosławieństwem. Pozostań z nami, gdy na nas nadchodzi noc zmartwień i pokus, noc ubóstwa i biedy, noc samotności i opuszczenia, noc choroby i cierpień, noc gorzkiej śmierci. Pozostań z nami, i z osobami nam bardzo drogimi, z naszymi siostrami i braćmi, z małymi i dorosłymi, z tymi, co blisko i od nas daleko, ze zdrowymi i chorymi, z tymi, co się radują i co się smucą, z wszystkimi, rozterkę serc przeżywającymi. Pozostań z nami, i ze wszystkimi wierzącymi w Ciebie. Pozostań teraz i na wieki. Amen.

3. TRUD DNIA UKOŃCZONY. Dzięki Ci, Chryste Panie, że od grzechu i większych zmartwień dziś nas ochroniłeś. Zachowaj nas w swej łasce i prowadź nas prostą drogą, byśmy wdzięcznym sercem nieustannie Twą dobroć sławili. Pozwól, że w nadchodzącą noc pod Twą opiekę się chronimy, a na spoczynek się udając, w Tobie, o Panie, ufność pokładamy. Prosimy Cię też, o Panie, za wszystkie dusze, które ten padół opuściły. Udziel im Twojego pokoju.

4. ZABIERZ, O PANIE całkowicie moją wolność, zabierz mój rozum i wyobraźnię, zabierz moją wolną wolę. To, co mam i co posiadam, od Ciebie otrzymałem. Oddaję Ci to wszystko z powrotem i przekazuję z prośbą, byś tym według swej woli kierował. Daj mi tylko swą miłość i łaskę, a stanę się wystarczająco bogaty i niczego więcej szukać nie pragnę.

5. ZANIM NA SPOCZYNEK SIĘ UDAM, do Ciebie, Boże, serce moje wznoszę i dzięki Ci składam za wszystkie dobra, które od Ciebie dziś otrzymałem. A jeśli czymś Cię obraziłem, przebacz mi - proszę - o Panie. Spokojnie do snu zamknę oczy, wiedząc, że nade mną czuwa Twój anioł. Najlepsza moja Matko, Maryjo, pozwól, że Tobie się polecę... Twój krzyż, o Jezu, niech od wszelkiego zła mnie broni. W Twoich Ranach ukryty, z czystymi myślami, bezpiecznie zasypiam. Amen.

6. PANIE, POD WIECZÓR TEGO DNIA, myśli swe ku wieczorowi życia mojego kieruję. Kiedy ten wieczór nastąpi...? Wystarczy, że Ty o nim wiesz. Proszę Cię tylko spraw, abym czuwał, gdy Ty nadejdziesz, by mnie do nowego życia wprowadzić, do mieszkania, które mi przygotowałeś. Przecież ja wiem, że nie mamy tutaj trwałego mieszkania. Bądź przy mnie, bym w sprawach doczesnego życia, szukał życia przyszłego. Panie, daj ukojenie wszystkim zmarłym, niech w Tobie dopełni się ich życie. Dozwól im oglądać Twe Oblicze. Amen.

7. ZMĘCZONY JESTEM. Na spoczynek idę i oczy swe zamykam. Niechaj Twoje oko, Ojcze, nad moim łóżkiem czuwa. Nie spoglądaj, o Panie, na nieprawość, którą dziś popełniłem. Twoja łaskawość i Krew Jezusa niech oczyszczą każdą moją winę. Bliskich, krewnych i przyjaciół w Twoje ręce składam, Panie. Ludzi wszystkich, wielkich, małych Twoja dobroć niech przygarnie. Pokoju udziel sercom zbolałym, otrzyj też oczy łzami zroszone, i daj nam wszystkim udział w radości Twojego nieba.

8. PANIE JEZU CHRYSTE! Naucz mnie być wielkodusznym, naucz mnie Tobie służyć tak, jak na to zasługujesz: dawać - nie licząc ile; walczyć, uważając, by nie zranić; pracować bez wytchnienia; oddawać się, nie czekając nagrody. Wystarcza mi radosna wiadomość, ze spełniam Twoją wolę.

9. ZNÓW JEDEN DZIEŃ PRZEMINĄŁ, zapada ciemna noc. Bądź naszym światłem, Panie Jezu, gdyż w Tobie ufność pokładając spokojnie zasypiać będziemy. Nie pamiętaj naszych grzechów i czynów niegodnych, których dopuściliśmy się. Najświętszą Krwią Twoją, Panie, zmyj nasze winy. Naszemu domowi i nam wszystkim błogosław, Chwała niech będzie Ojcu na niebieskim tronie, i Synowi Jego Jednorodzonemu oraz Duchowi Świętemu, który nas uświęca teraz i po wszystkie wieki. Amen.

10. PANIE, BĄDŹ MI UCIECZKĄ! W Twoje ręce składam me losy, a w Twej dobroci moje zaufanie. Pokazuj mi drogę we wszystkich moich sprawach. Bądź mi w życiu ostoją, radością u jego kresu, a w śmierci przejściem do pełni szczęścia.

11. OJCZE NIEBIESKI, w ten dzisiejszy wieczór przychodzę do Ciebie. Znów upłynął jeden dzień mojego życia. Z całego serca składam Ci dzięki za wszystko dobro i za każdy dzień mi użyczony. Dziękuję za zdrowie i za to, za mam mieszkanie. Dziękuję za wschody i zachody słońca, które dnie i noce odmierzają. Ty jesteś Panem naszego życia. Tobie niech będzie chwała i dzięki. Każdy odchodzący dzień przybliża mnie do wieczności. Dopomóż mi, bym przy końcu mojego życia mógł dojść do Ciebie. U Ciebie nie ma już cierpień i nieszczęść, nie ma już żadnych trosk. Obym mógł oglądać, dzięki Twej dobroci, Ciebie, o Boże, w jasności Twej chwaty. Wyciągnij nade mną swą boską prawicę, bym nie zagubił drogi wiodącej do Ciebie. Przebacz mi, jeżeli dziś nie byłem dobry i przykrość drugiemu sprawiłem. Skieruj moje serce, moje myśli, mój język, moje ręce i stopy ku temu, co nakazujesz przez Chrystusa Jezusa naszego Pana. Wychwalam Cię Ojcze Niebieski. Dziękuję Ci za Twojego Syna, naszego Pana. Dziękuję za mój chrzest w Duchu Świętym.

12. W TĘ NADCHODZĄCĄ NOC, O BOŻE MÓJ, bądź mi tarczą i obroną. Broń mnie od grzechu i cierpienia, od podstępu i złości szatana i od niespodziewanej śmierci. O Jezu mój, niech w Twoich ranach moja dusza ukojenie znajdzie. Na nocny spoczynek zamknij mi oczy. Ciało i duszę w Twe ręce oddaję. Maryjo, moja Matko, spojrzyj teraz na mnie, gdy na spoczynek idąc, cały się Tobie polecam, Józefie święty, z ojcowską dobrocią strzeż mnie. Aniele Stróżu, weź mnie pod swoje opiekuńcze skrzydła.

13. I ZNÓW NADESZŁA NOC. Staję więc przed Tobą, Boże mój i Panie. W Twoje ręce się oddaję i składam przed Tobą wszystkie moje sprawy. Pozwól mi jednak pomyśleć o tym, jak przeżyłem mój dzień dzisiejszy. Dziękuję Ci, dobry Boże, za wszystko, cokolwiek dobrego dziś uczyniłem. Tylko dzięki Twojej pomocy mogłem to uczynić, gdyż bez Ciebie niczego uczynić nie mogę. Lecz ja nie wszystko dobrze uczyniłem. Okazałem słabość i połowiczność, złość, winę i grzech. Z głębi serca proszę o przebaczenie. Przyjmij mnie, Panie, z powrotem do siebie. Nie pozwól, bym zachował w swoim sercu cokolwiek, co mnie od Ciebie odwodzi lub przeszkadza, bym całkowicie oddał się Tobie. Zawierzam całkowicie Twojej ojcowskiej dobroci, Twojemu miłosierdziu i Twojej Opatrzności. Chcę do Ciebie we wszystkim należeć i Tobie jedynie służyć. Tobie polecam moich najbliższych, przyjaciół, znajomych, moich duszpasterzy i wszystkich, wobec których mam obowiązek wdzięczności. Oświecić błądzących, pociesz strapionych, a kuszonym daj rozeznanie i siłę zwycięstwa.

14. WŚRÓD BURZ I PRZECIWNOŚCI do wiecznej ojczyzny zdążamy, jako podróżni na ziemi. Drogi są zawiłe, samotnie się błąkamy. Gdy wszystko nas opuści, Chrystus przy nas stanie. Rozbieżne, liczne ścieżki poprzez świat prowadzą, zawiłe skrzyżowania, łatwo można pobłądzić. Drogi wiodącej do niebieskiej ojczyzny zagubić nam nie wolno. O Boże, w swej dobroci, nam umęczonym światło daj, byśmy do domu doszli, który nam zbudowałeś. PANIE, daj zmarłym wiekuisty pokój a światłość wieczna niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

15. POCHWALNĄ PIEŚŃ ZAŚPIEWAM PANU za wszystkie Jego łaski. On rządzi światem całym zna wszystkie nasze drogi. Bez granic Jego dobroć a miłosierdzie jest cierpliwe. Niech dusza moja Panu chwałę śpiewa a Imię Jego dniem i nocą sławi za dobra, które na mnie zsyła. W Jego ręce oddaję z zupełnym zaufaniem. Wiem, że na skale buduję, że On wszystko dobrze poprowadzi.

16. SKORO JUŻ ZAPADŁ WIECZÓR, do Ciebie, Panie, przychodzę. Dzień przeminął a był pracowity, hałaśliwy i pełen zagonienia. Przy Tobie, Panie, znajduję ukojenie. Chciałbym zapomnieć o wszystkim co się dziś wokoło mnie wydarzyło. Tak mi jest trudno myśli uporządkować. Chciałbym się skupić, przed Tobą stając, lecz wyobraźnia niespokojna, przesuwa obrazy przeżytego dnia. Chciałbym słuchać Twojego natchnienia, lecz moje uszy są pełne ulicznego hałasu. Panie jest mi bardzo trudno trwać w skupieniu przed Tobą. Jest mi łatwiej pracować, działać, mieć ręce zajęte, a tak trudno złożyć je do modlitwy, by w ciszy wpatrywać się w Ciebie. Jak mi jest trudno pomyśleć, że Ty mnie widzisz i mnie osądzasz. Panie, bądź dla mnie łaskawy i nie osądzaj zbyt surowo mojego zabiegania. Praca sprawia mi radość. Chcę wszystko czynić na Twoją chwałę. Panie mój i Boże, ześlij mi pokrzepiający sen, bym jutro z radością stanął do moich obowiązków.

17. OJCZE, DZIĘKUJ CI ZA TEN DZIEŃ, za chleb powszedni, który me życie podtrzymuje, za wszystkie Twoje o mnie starania. Znów jeden dzień mojego życia jest już poza mną. Nie wiem, jak chciałeś, bym go przeżył; na pewno lepiej, niż to uczyniłem. Było w nim coś dobrego, lecz też i wiele zaniedbań. Za mało pytałem się, jaka jest Twa wola. Przeszedłem obojętnie obok ludzi, którzy na mnie czekali. Stanowczo za mało myślałem o Tobie i o tym, że miałem być Twoim narzędziem w kształtowaniu świata. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów, moich błędów i zaniedbań. Dziękuję za wszystko dobre i proszę Cię, prowadź mnie, Panie, w Twej łasce aż po kres mojego życia. Modlę się do Ciebie za wszystkich ludzi, z którymi współżyć mi wypadło oraz za tych, którzy moje; modlitwy potrzebują. Spraw, byśmy wzrastali w jedną wielką rodzinę. Panie, sprowadź na mnie pokrzepiający sen i spokojną noc. Na jutrzejszy dzień udziel nowych sił, do wypełnienia zadań, które mnie czekają. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

18. W TĘ WIECZORNĄ GODZINĘ do Ciebie, Boże, za zmarłych modły zanoszę. Ufam, że przyjąłeś ich do siebie. Daj im odpocznienie w Twoim królestwie. Wynagrodź dobro przez nich uczynione i przebacz winy, które popełnili. Zaprowadź ich do swojej światłości. Zmarłych wszystkich czasów i narodów, zgromadź, Panie, w jedno i obdarz wiekuistym życiem w Tobie. Amen.

19. POMÓŻ, PANIE, NA TEJ ZIEMI POŻYTECZNIE ŻYĆ. Niech w dzień każdy bliźnim służę, na ofiarę nie zważając, którą ponieść trzeba. Wzmocnij, Panie, moją wolę, pomóż chętnie pomoc nieść tam, gdzie miłość bliźniego wzywa. Pomóż, Panie, pożytecznie na tej ziemi żyć.

20. BOŻE MÓJ I PANIE, pod koniec tego dnia przychodzę do Ciebie. Z twoich rąk go otrzymałem, Tobie go ofiaruję. Gdy rozważam przeżyty dzień, uświadamiam sobie, że dzięki Twojej łasce mogłem dobrze czynić. Dziękuję Ci za to. Nade wszystko zaś dziękuję za wszelkie dobro, które od Ciebie otrzymałem. Dałeś mi wszystko niezbędne do życia, podczas gdy tyle ludzi cierpi biedę. Od otoczenia doznałem dobroci i przyjaźni. W ciągu dnia myślałem też o Tobie, doznając dowodów Twojej miłości. Za to dziękuję Ci, Boże. Ubolewam, że zbyt często do Ciebie myślami nie wybiegałem, że nie bytem zbyt chętny do służenia Tobie, że nie szukałem okazji czynienia ludziom dobrze, jak Ty nakazujesz. Na moim stanowisku mogłem więcej dobrego uczynić. Pozwól mi jutrzejszy dzień lepiej przeżyć. Pociesz zatroskanych, chorym daj sen pokrzepiający, bądź przy samotnych i prześladowanych. Mnie i wszystkich mi drogich niech błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty.

21. DO CIEBIE, PANIE, POWRACAM, godziny dnia i jego przykrości, moją kruchość w Twoje ręce składam. Ze wszystkim, czym jestem do Ciebie należę. A gdy mnie spytasz, jaki dzisiaj byłem, odpowiem szczerze: mam serce nie ujarzmione, nie oczyszczone, nie wypalone, nie wyrzeźbione, nie uporządkowane. Lecz taki, jaki jestem, do Ciebie należę. Panie, czas upływa. Pomóż mi stawać się dzieckiem Twoim. Znów jeden dzień przeminął. Spraw bym jutro był lepszy.

22. OJCZE NIEBIESKI, DZIĘKUJĘ CI, że w Twojej łasce dzień przeżyłem, podobnie jak wszystkie dni mojego życia. Ty bowiem zawsze mi dajesz: dobrych ludzi, chleb i wodę, ziemię, słońce i światło codzienne. Dziękuję, Panie, za życie wyznaczone mi w tym miejscu i czasie, wśród tych radości i utrudzenia. Proszę Cię, by w przyszłości nic mnie nie oderwało od Jezusa Chrystusa, który umiłował każdego człowieka i cały świat.

23. OJCZE NA NIEBIE, codziennie odbierasz dzięki od ludzi, którzy Twoją miłość uznają. Tak więc i ja chcę Ci dziękować za wszystko, co na nas zsyłasz, a tym jest Twa miłość nad światem rozlana. Wiem, że pragniesz, by moje życie było dziękczynieniem, a dziękczynienie, poświęceniem się Tobie, moje zaś słowa składały Ci w ofierze mnie samego. Panie, naucz mnie kochać Cię, bym mógł Ci dziękować, jak się Tobie należy. Amen.

24. PANIE, DAJ ŚWIATŁO MYM OCZOM, bym biedę światła dostrzegał. Daj dłonie otwarte, na ludzką niedolę czułe i usta Twym słowem natchnione w czasach tak bardzo niepewnych. Daj mi stopy rącze, z posługą iść zawsze gotowe i pokój mej duszy, z Twej łaski spływający.

25. PANIE, DZIEŃ DOBIEGA KOŃCA. do Ciebie należą dnie i noce. Przy końcu tego dnia, znów przychodzę do Ciebie. Z Twojej ojcowskiej dłoni wszystko dziś otrzymałem. Dziękuję Ci więc, o Boże: za zdrowie duszy i ciała, za osiągnięcia w pracy i za każde dobro, które dziś z Twoją pomocą wykonać mogłem. Wszystko wiedzący Boże, spojrzyj na moje serce, przeniknij do głębi, bym poznał i zrozumiał, co niewłaściwego przed Twoim obliczem uczyniłem. Czy byłem wdzięczny i pomagać gotowy? Czy drugim pomogłem, czy może zaszkodziłem? Czy kierowałem się miłością i wyrozumiałością? A może dałem innym okazję do złego? Co powinienem jeszcze dobrego uczynić? Panie, zmiłuj się nade mną! Chryste, wspieraj mnie! W Twoje ręce, o Dobry Boże, oddaję siebie i wszystkich moich bliskich. Polecam Ci bezradnych i prześladowanych, chorych i konających. Pomóż wszystkim utrudzonym. Wszystkich zmarłych obdarz wiekuistym pokojem w niebie. Amen.

26. DZIĘKUJĘ CI, PANIE, W TĘ WIECZORNĄ GODZINĘ, że pod Twoją opieką dzień dzisiejszy przeżyłem, że siłę mi dałeś do pracy i w swym zmiłowaniu mnie prowadziłeś. Proszę Cię, Panie, przebacz wszystko, co niepokojem sumienie obarcza. Jak w słońcu, deszczu i wietrze owoce dojrzewają, tak spraw - niech dojrzewam na dzień Twego żniwa. Proszę Cię, Ojcze Niebieski, za wszystkich ludzi na świecie: za bliskich mi i drogich, za miłych mi i tych, co mi przykrość sprawiają. W jasnych i mrocznych dniach życia Twoją własnością jesteśmy. Gdy z domu mojego wychodzę i gdy do niego powracam, Ty zawsze krokom moim błogosławisz.

27. MÓJ KRÓLU, CHRYSTE! Daj mi dobre i otwarte serce, daj mi serce wielkoduszne, bym zawsze wybierał to, co wzwyż prowadzi, a nie to, co w grząskie doliny wiedzie. Wielkoduszne w pracy, bym ją traktował nie jako ciężar, lecz jako zlecenie od Ciebie zadane. Wielkoduszne w cierpieniu, bym je dzielnie znosił jako mój krzyż a dla drugich był Szymonem Cyrenejczykiem. Wielkoduszne wobec spraw tego świata, bym go rozumiał, innym przebaczał a sam się do niego upodabniał. Wielkoduszne wobec ludzi, bym był dobry dla drugich, szczególnie dla maluczkich i upośledzonych a tych, za których odpowiadam, do Ciebie prowadził. Wielkoduszne wobec siebie, bym nie był w sobie zadufany, lecz w Tobie swą ufność pokładał. Wielkoduszne wobec Ciebie, Chryste, mój Panie,
na służbę Twą ochotne, z Tobą żyć i umierać gotowe.

28. ŁASKAWY I MIŁOSIERNY OJCZE, zdrożny, ubogi do Ciebie przychodzę. W dobroci swej niezmierzonej przez cały dzień nade mną czuwałeś. Ominęły mnie nieszczęścia, nie zaznałem cierpienia, ni biedy, boś Ty mnie prowadził, jak dziecko za rękę. Nieustannie odczuwałem Twe błogosławieństwo. Na krok mnie nie odstępowałeś, łaskawie mną kierując. Z radością więc przed Tobą w modlitewnej postawie staję, by z serca dzięki składać mojemu Obrońcy. Chcę Cię wielbić tu i w niebie. Za niezmierzoną dobroć Twoją przyjmij korne dziękczynienie. Boże, Światłości moja, nie opuszczaj mnie, lecz strzeż ciało i duszę moją, gdy z pokorą się Tobie polecam. W Twoje Imię, Panie, kończę ten dzień. Bądź przy mnie w ciemnościach nocy i zaprowadź do życia wiecznego. Amen.

29. BOŻE MÓJ I PANIE! gdy dzień przeminął, daj odpoczynek ciału i duszy. Napełnij moje serce swoją łaską. Ty jesteś niewyczerpalnym źródłem, jesteś radością nieprzemijającą, jesteś jasnym Dniem bez końca.

30. WIELKI BOŻE, OJCZE WSZYSTKICH LUDZI! Zanim się spać położę, pozwól mi przedstawić Ci prośby za wszystkich ludzi. Pobłogosław moich najbliższych, moich przyjaciół i dobroczyńców, również i tych, którzy są do mnie źle nastawieni. Czuwaj nad naszym domem. Okaż miłosierdzie swoje łaskawie ubogim i nieszczęśliwym, uchodźcom, chorym i konającym. Ochroń nasze miasto od nieszczęść, udziel całemu światu upragnionego pokoju. Misjonarzom rozesłanym w świat dodaj otuchy, by radośnie pełnili swe posłannictwo na Twoją chwałę i pożytek ludzi.

31. WSZECHMOGĄCY BOŻE, czuwaj nade mną w tę noc, błogosław nasz dom i jego mieszkańców. Błogosław moich przełożonych i podwładnych. Zmiłuj się nad cierpiącymi i błądzącymi. Daj konającym szczęśliwą śmierć, a zmarłych wprowadź do swego królestwa. Święta Maryjo, Matko Boża, w ten wieczór znów się Tobie polecam. Wstawiaj się za mną przed tronem Boga. Upraszaj mi siłę do walki z pokusami i ze wszystkim, co podłe i nikczemne. Wszyscy święci patronowie moi i święty mój Aniele Stróżu, radźcie mi, wspomagajcie i prowadźcie. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na mnie i pozostanie na zawsze. Amen.

 

Modlitwy dla dzieci

 

 1. Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, o zdrowie dla moich najbliższych proszę i proszę także, niech mnie od złego na każdym kroku aniołki strzegą Amen.

 2. Dobranoc, aniołki na noc. Matka Boska przy łóżku, a Pan Jezus w serduszku. Amen.

 3. Mój ukochany Boże, wiem, że Ty wszystko możesz. Z serca prosze Cię całego, miej w opiece mnie małego, naucz mnie żyć tak jak trzeba,
  i zaprowadź mnie do nieba. Amen.

 4. Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, ale proszę cię Jezu, wejdź do mego serduszka. Amen.

 5. Dzień się już skończył i noc się przybliża, klękam przed Tobą i robię znak krzyża. Przepraszam za to, co zrobiłem złego; z radością oddaję,
  co było dobrego. O noc spokojną, Jezu, bardzo Ciebie proszę i szczerą modlitwę do nieba zanoszę: za mamę, tatę, babcię, dziadka, brata,
  za kolegów, sąsiadów, wszystkich ludzi świata. Amen.

 6. Za sen spokojny, za noc przespaną, Dzięki Ci, Boże na niebie! Pierwsze me myśli, budząc się rano, Obracam w górę, do Ciebie, I błagam: dozwól, bym przez dzień cały, Mógł wszystko robić dla Twojej chwały!


 

 1. Aniele Stróżu i Ty o Boże! W tę noc ponurą i ciemną, Gdy główkę moją do snu ułożę, Błagam: czuwajcie nade mną. Ci, co mię strzegli, dawno zasnęli, We śnie już mama i tatko: Boziu! Ty czuwaj przy mej pościeli, Ty bądź mi Ojcem i Matką!


 

 1. Kiedy rano budzę się, O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię. Anioł Stróż niech broni mnie Od wszystkiego, co jest złe. Aniele Boży, Stróżu mój,
  W dzień i w nocy przy mnie stój, Gdy się bawię, kiedy śpię, Gdy do szkoły śpieszę się. Niech koledzy w klasie mej W zgodzie żyją i nie kłócą się, Niechaj dobrze czynić chcą, Bo Bożymi dziećmi są. Aniele Boży, Stróżu mój,
  W dzień i w nocy przy mnie stój, Gdy się bawię, kiedy śpię, Gdy do szkoły śpieszę się. O Aniele Boży nasz, Nad Ojczyzną trzymaj straż, By w pokoju każdy żył I człowiekiem wolnym był. Aniele Boży, Stróżu mój, W dzień i w nocy przy mnie stój, Gdy się bawię, kiedy śpię, Gdy do szkoły śpieszę się.


 

Akty Strzeliste

 

 1. “Panie Jezu Chryste, Synu Boga, Zbawicielu zmiłuj się nade mną, grzesznym.”

 

 1. “Panie Jezu Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według serca Twego.

 

 1. „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy” - objawione - Św. Katarzyna Labourne

 

 1. „Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy.” - objawione - Ks. Stefano Gobbi, Vassula Ryden

 

 1. „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem”
   

 2. “Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chryste zmiłuj się nad nami”
   

 3. „Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!” - objawione - s.Konsolata Betrone

 

 1. Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami. 

  Serce Jezusa włócznią przebite zmiłuj się nad nami.

 

 1. Matko Niebieska Zwycięska Królowo świata, ukaż Twą moc - objawione - s. Maria Natalia

 

 1. Niech będzie uwielbione Imię Maryi, Dziewicy i Matki! - s.Medarda (mistyczka)

 

 1. O, Matko Pięknej Miłości, módl się za nami i spraw, aby serca nasze gorzały miłością! - s. Medarda (mistyczka)


 

 1. MÓJ JEZU, MIŁOSIERDZIA PRZEZ TWOJĄ BOLESNĄ MĘKĘ! - s. Medarda (mistyczka)


 

 1. Maryjo Boża Rodzicielko, bądź ze mną i prowadź mnie. Amen. - Jerzy z Podlasia (od Maryi z objawienia - obietnica szczególnej pomocy i obecności)

 

 1. "O Maryjo, ucieczko grzesznych, proszę o łaskę dla nas i dla całego świata". - różaniec objawiony szarytce Salvatoris Kloke

 

 1. "Jezu, każdy mój oddech poświęcam z miłością Tobie" - Justyna Klotz - objawienie

 

 1. "Mój Jezu - Miłosierdzia!" - Justyna Klotz - objawienie

 

 1. „O ukrzyżowany Jezusie, nasz Panie i Zbawicielu, błagam Cię, zmiłuj się nad nami, i nad całym światem!" - Justyna Klotz - objawienie

 

 1. "Jezu oddycham z miłością ku Tobie" - Justyna Klotz - objawienie

 

 1. "Jezu wiem że jesteś miłosierny" - Justyna Klotz - objawienie


 

Do Ducha Świętego

 

 1. Modlitwa o wierność Darom Ducha Świętego Duchu Święty, Boże! Dziękuję Ci, że sakramencie bierzmowania zstąpiłeś na mnie z siedmioma darami swoimi. Włożenie rak biskupich i namaszczenie krzyżmem świętym naznaczyło czoło moje królewskim znakiem zwycięstwa, a na duszy mojej wycisnęło niezatarte znamię wyznawcy Chrystusowego.  Spraw, Duchu Święty, abym zawsze pozostał nieskażonym i świętym przybytkiem Twoim. Daj, abym zawsze i wszędzie wyznawał wiarę świętą i nieustannie pałał ogniem miłości Bożej.  Niechaj święty zapał i gorliwość dla sprawy Bożej nie zgasną i nie ostygną nigdy w sercu moim. Chcę zawsze kochać kościół święty jako najdroższą matkę. Niewzruszenie pragnę wytrwać przy tobie, pomimo przeciwności, ażeby osiągnąć kiedyś koronę wiecznej chwały. Wspomagaj mnie w tym, Duchu Święty, przez siedem darów Twoich.  Utwierdź , Boże, to, coś zdziałał we mnie z przybytku swego świętego. Amen.

 

 1. Modlitwa o dary Ducha Świętego.

Duchu Święty, Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało.  Uwielbiam blask nieskończonej Twojej czystości, doskonałość Twej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie grzeszył przeciw Tobie! Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami. 

O Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, o Poświęcicielu nasz, racz mi udzielić:

Daru mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nad dobro wieczne nie przekładał 

Daru rozumu, abym poznał, o ile dozwala nieudolność ludzka, prawdy objawione 

Daru umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wszystkich rzeczach stworzonych. Żebym wszystko od nosił do Boga według uczuć Serca Jezusowego, a wzgardził marnościami tego świata. 

Daru rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i wypełniał wolę Bożą. 

Daru mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które kiedykolwiek wystawiony będę. 

Daru pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu i modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Bożej odnosi. 

Daru bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Ciebie obrazić mogło, abym się bał grzechu więcej niż samej śmierci, a to jedynie dla miłości Bożej. 

Do tych darów, o Duchu Święty, dodaj dar pokuty, abym za grzechy swoje żałował i ducha umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.

Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwałości, abym żyjąc po chrześcijańsku, umarł śmiercią świątobliwych. 
Udziel mi pomocy, Duchu Święty, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen. 


 

 1. Poświęcenie się Duchowi Świętemu 

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości! Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień, pochodzących od Ciebie z nieba i z nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz. Niech serce moje zawsze pała miłością Boga i bliźniego, a wola moja zawsze z wolą Boża zgadza się, aby całe życie moje było wiernym naśladowaniem życia Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.


 

 1. Modlitwa o wszystko, co dotyczy zbawienia Boże mój, wierzę w ciebie, lecz wzmocnij wiarę moją; ufam Tobie, ale wspomóż nadzieję moją; miłuję Cię, lecz pomnóż miłość moją; żałuję za grzechy moje, lecz wzmóż skruchę moją. Uwielbiam Cię jako mój początek i pragnę Cię jako celu mego, dzięki Ci składam, jako odwiecznemu dobroczyńcy memu, i wzywam Cię jako Pana i obrońcę mego. Racz mną, Boże mój, rządzić mądrością swoją, utrzymywać mnie sprawiedliwością swoją, pocieszać miłosierdziem i wspomagać potęgą swoją. Poświęcam Ci myśli, słowa, uczynki i cierpienia swoje, abym odtąd myślał i mówił jedynie o Tobie, a czynił wszystko według Ciebie i cierpiał tylko dla Ciebie. Panie, chcę tego, czego Ty chcesz, dlatego, że chcesz tego i chcę tak, jak Ty chcesz. Oświeć rozum mój, pobudź wolę moją, oczyść ciało i uświęć duszę moją, Panie. Boże mój, dopomóż mi zadośćuczynić za przeszłe winy, zwyciężając pokusy na przyszłość, poprawić się z wad, których pełen jestem i pełnić akty cnót właściwych memu stanowi. Napełnij serce moje wdzięcznością za dobroć Twoją, wstrętem do wad moich, miłością bliźniego i wzgardą świata. Daj mi, Panie, Być zawsze poddanym przełożonym moim, pełnym miłości dla zależnych ode mnie, wiernym przyjaciołom i wyrozumiałym dla nieprzyjaciół. Przyjdź mi z pomocą, abym zwyciężał pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, niewliwość słodyczą, letniość gorącą pobożnością. Boże mój, uczyń mnie roztropnym w przedsięwzięciach, odważnym w niebezpieczeństwach, cierpliwym w trudnościach i pokornym w powodzeniu. Daj mi być zawsze uważnym w modlitwie, wstrzemięźliwym przy posiłku, ścisłym w pracy i stałym w postanowieniach. Natchnij mnie, Panie, abym się starał zawsze mieć sumienie prawe, zewnętrze skromne, aby rozmowa moja była budująca, a zachowanie zawsze stabilne. Spraw, abym się bezustannie przykładał do zwyciężania natury, do powolności łasce, do pełnienia przykazań Twoich i zbierania zasług na zbawienie. Boże mój, daj mi zrozumieć małość ziemi, wielkość nieba, krótkość czasu wobec niekończącej się nigdy wieczności. Daj, niech się przygotuję dobrze na śmierć, niechaj lękam się sądu Twego, uniknę piekła, a otrzymam niebo. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen


 

 1. Modlitwa o wykonanie upodobania Bożego O Jezu Najsłodszy! Udziel mi łaski swej, aby Twa łaska ze mną była, ze mną pracowała i ze mną dotrwała aż do końca. Daj, abym zawsze chciał i pragnął tego, co Tobie jest bardziej miłe, i co Ci się więcej podoba. Niech Twoja wola będzie moją, a moja wola niech idzie zawsze za Twoją i najdoskonalej z nią się zgadza. Niech moje chcenie i niechcenie będzie z Twoim jedno. Obym nie mógł chcieć, lub nie chcieć czego innego, tylko to, co Ty chcesz, lub czego nie chcesz. Spraw, abym obumarł wszystkiemu, co jest z ducha tego świata i żebym dla Ciebie umiłował to, że mną gardzą i nie znają mnie na świecie. Daj, abym ponad wszystkie pragnienia, jakie bym mógł mieć w stosunku do ziemi, przenieść umiał pragnienie odpoczywania w Tobie, pragnienie ukojenia u boku Twojego. Tyś prawdziwym pokojem serca, Ty jedynym odpocznieniem, poza Tobą wszystko jest przykre i niespokojne. W tym to pokoju, to jest w Tobie, jedynej, najwyższej i wiecznej Dobroci zasnę i spocznę. Amen


 

 1. Modlitwa za chorego Matko Boska Nieustającej Pomocy, /Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, / wysłuchuje każdą Twoją prośbę. / Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. / Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. / Nie odmawiaj mi tej łaski, / chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. / Proś przeto Jezusa, / aby nam to drogie życie zachował. / Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką / a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, / inaczej postanowił, / wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, / aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie / na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. / Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, / Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. / Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. / Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

 

 1. Modlitwa w chorobie Matko Boska Nieustającej Pomocy, / cierpię wiele i cierpię już długo. / Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego / już i modlić się nie mogę. / Nic mi ulgi nie przynosi. / Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuca. / Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja / a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. / W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. / Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich. / Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy, / daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość / a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, / przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.


 


 

 1. Modlitwa do Św. Józefa Do Ciebie, Św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, Ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy)


 

 1. Modlitwa o pomnożenie wiary. Jezu Chryste, Boski dawco wiary. Dziękuję Ci za dar głębokiego przekonania o prawdach Twojej Boskiej nauki. Dzięki Twej łasce wiem, że tajemnice wiary są rękojmią niepojętej wielkości, mądrości Boga i Jego miłości do ludzi. Wiem i to, że w zmiennej doli i niedoli doczesnego życia są one nieomylną zapowiedzią wieczystej rzeczywistości, do której powołałeś każdego człowieka. Panie, wierzę, a mimo to przeżywam niepokoje, chociaż ich nie spostrzega nikt z mojego otoczenia. Niepokoi mnie najbardziej moja chwiejność na widok buntu i niewiary wielu chrześcijan. Niepokoją mnie nieuczciwi ludzie, których pewność siebie i głośna zdobywczość w złem usiłują przekreślić Twoje święte prawa. Odbierają mi odwagę niezrozumiałe wydarzenia, niezgodne - jak mi się zdaje - z Opatrznością Bożą. W chwilach takich rozterek wewnętrznych przyjdź mi z pomocą, dobry Pasterzu dusz. Wraz z apostołami wołam do Ciebie: Przymnóż mi wiary. Spraw w swej łaskawości, abym we wszystkich przejawach codziennego życia mógł dostrzec choćby małą cząstkę cichego działania Twojej tajemniczej ręki. O to Cię prosi z pokorą i wdzięcznością syn Twojej łaski. Amen.


 

 1. Modlitwa za młodzież Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków. Niech cieszą się pięknem świata i radują swoją młodością, niech zaufaniem darzą rodziców i wychowawców. w Twoim Synu, a Panu naszym Jezusie Chrystusie niech znajdą drogę, prawdę i życie. Amen.


Copyright © 2018 Parafia Matki Bożej Bolesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.