LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO

W mocy Bożego Ducha
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Tajemnica Chrztu Pana Jezusa, którą dzisiaj przeżywamy, jest dla nas wielkim
światłem w poznaniu Boga i naszej godności dziecka Bożego. Nad Jordanem Pan
Bóg objawia nam to, czego dokonał wcześniej w Nazarecie: zamieszkanie Jego Umi-
łowanego Syna pośród nas i namaszczenie Jezusa Duchem Świętym. Pan Bóg obja-
wia też siebie, że jest Jeden w trzech Osobach. Ewangelista przekazuje: „otworzyło
się niebo i Duch Święty zstąpił na Jezusa [...], a z nieba odezwał się głos” (Łk 3,21-
22). W ten sposób Bóg Ojciec ujawnia się jako Ten, który namaścił Jezusa, wcielony
Boży Syn okazuje się być Namaszczonym, czyli Mesjaszem, Chrystusem, a Duch
Święty objawia się jako olej Bożego namaszczenia. I równocześnie poznajemy ta-
jemnicę chrztu nowego, chrztu „z wody i Ducha Świętego” (J 3,5). To jest tajem-
nica namaszczenia Duchem Świętym, która oznacza nasz udział w mocy Bożego
Ducha, w Boskim życiu.
1. Napełniajmy się Duchem Świętym
W najbliższy czwartek przypada 660. rocznica śmierci świątobliwej Eufemii, zwa-
nej Ofką, Piastówny, księżniczki raciborskiej, dominikanki, której sława świętości
jest ciągle żywa, mimo upływu blisko siedmiu wieków. Powodem tego jest przede
wszystkim to, że przez całe życie miała szczególne nabożeństwo do Ducha Świę-
tego i świadomie czerpała z Jego mocy. Od wczesnej młodości była otwarta na Jego
działanie. Uznając wolę Bożą i „odrzuciwszy powaby świata, wybrała służbę Chry-
stusowi” (jak przyznał brat Leszek w jednym z dokumentów), 9 kwietnia 1313 r.
wstąpiła do klasztoru dominikanek w Raciborzu, którego patronem był Duch
Święty. Jej życie zakonne, pod szczególną opieką Trzeciej Osoby Trójcy Świętej,
było przepojone pokutą i umartwieniem, głęboką i żarliwą modlitwą. Znała war-
tość Eucharystii, z której jak ze źródła stale czerpała Bożą moc. Wsparta łaską
Ducha Świętego mądrze i roztropnie kierowała klasztorem, zarówno w czasie po-myślnym jak i w dni klęski, głodu i epidemii. Strzegąc w sobie daru dziecięctwa
Bożego, czuwała, aby zakonnice i dziewczęta oddane do klasztoru na naukę i wy-
chowanie współpracowały z łaską chrztu św. i ustawicznie doskonaliły się w re-
alizacji powołania.
Dlatego w niedzielę, 20 stycznia o godz. 10.30, w kościele Wniebowzięcia NMP
w Raciborzu, biskup gliwicki Jan Kopiec będzie przewodniczył uroczystej liturgii,
w której chcemy prosić Boga o łaskę wyniesienia Jej na ołtarze. Serdecznie zapra-
szam do udziału w tej liturgii, w szczególności wiernych raciborskiego rejonu na-
szej diecezji.
Gdy zatem od I Niedzieli Adwentu przeżywamy rok kościelny pod hasłem:
W mocy Bożego Ducha, proponuję wziąć w swoją codzienność świątobliwą Eufe-
mię jako znak i dobre natchnienie na drogę życia w większej zażyłości z Duchem
Świętym. Przecież stale potrzebujemy Jego mocy w rozeznawaniu tego, co Boże,
w pielęgnowaniu Bożego życia w sobie i w dziele zaprowadzania Królestwa Bo-
żego na ziemi.
Warto zatem często wracać do ważnego dnia w naszym życiu, jakim było przy-
jęcie sakramentu bierzmowania. To wtedy Duch Święty zstąpił na nas, otrzymali-
śmy Jego moc i staliśmy się zdolni do dawania świadectwa Jezusowi (por. Dz 1,8).
Udziałem naszym stała się pełnia Jego darów, które uzdalniają do „życia i dzia-
łania pod natchnieniem Ducha Świętego” i udoskonalają w nas życie nadprzyro-
dzone (por. KDK 15). Stąd, Kochani Rodzice, proszę Was bardzo, motywujcie swe
dzieci do przyjmowania sakramentu bierzmowania. Wszyscy wspierajmy modli-
twą tych, którzy przygotowują się do przyjęcia tego sakramentu, aby jak najlepiej
owocował w Kościele opolskim.
Oczywiście, także po przyjęciu bierzmowania trzeba dalej dbać o napełnianie
się mocą i światłem Bożego Ducha. Wyjątkową możliwość stwarza nam Euchary-
stia, która jest nie tylko uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa, ale i wylania Ducha Świętego. Mówi o tym św. Jan Paweł II: „Gdy w Komunii
św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, przekazuje On nam także swego Du-
cha. [...] pomnaża w nas dar swojego Ducha, wylanego już w Chrzcie św. i udzielo-
nego jako ‘pieczęć’ w sakramencie Bierzmowania” (Ecclesia de Eucharistia, nr 17).
Trzeba także jak najczęściej sięgać po Pismo święte, które jest swego rodzaju „ta-
2bernakulum Ducha Świętego”. Słowo Boże jest bowiem natchnione, czyli namasz-
czone Duchem Świętym. Gdy się nim karmimy, napełniamy się Bożym Duchem.
2. Ratujmy życie Boże w Kościele opolskim
Od dnia chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy udział
w Boskim życiu. Żyje w nas Jezus i naszym udziałem jest nowe życie, które
św. Paweł wyraża w słowach: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”
(Ga 2,20). Duch Święty jest Dawcą tego życia (por. J 6,63), „źródłem wody tryska-
jącej na żywot wieczny (por. J 4,14; 7,38-39). [...] przez Niego Ojciec ożywia ludzi
zmarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie (por.
Rz 8,10-11)” (KK 4). Oznacza ono łaskę dziecięctwa Bożego, która stanowi najwięk-
szy nasz skarb, jest ową ewangeliczną perłą, dla której warto poświęcić wszystko
(por. Mt 13,45-46).
Tymczasem nie umiemy dziś należycie wartościować tej wielkiej łaski, coraz
bardziej lekceważymy i zaniedbujemy życie Boże w nas, co w skrajnym przypadku
prowadzi do obumierania w nas tego, co Boże. Gorzkim skutkiem jest kryzys wiary
w wielu sercach i coraz większe zeświecczenie naszej egzystencji chrześcijańskiej.
Rozeznając tę trudną sytuację, która pilnie domaga się większej troski o łaskę
dziecięctwa Bożego, woła o obronę życia Bożego w nas i o solidne zaangażowanie
się na rzecz rozwoju duchowego w naszych rodzinach i parafiach, 30 grudnia 2018
roku, w Niedzielę Świętej Rodziny, z myślą o dobru całego Kościoła opolskiego,
erygowałem w Oleśnie nowe dzieło: Maryjną Wspólnotę Opiekunek Dziecięctwa
Bożego, z potrójnym patronatem: św. Anny, św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Pawła II.
Miejsce erygowania i określenie siedziby Wspólnoty nie są przypadkowe. Jej
projekt powstał bowiem w Oleśnie podczas obchodów Jubileuszu 500-lecia sank-
tuarium św. Anny. Wspólnota jest przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia,
które podejmując trud naśladowania Bożej Rodzicielki Maryi, będą dbały o ży-
cie Boże w sobie, będą się angażowały na rzecz wychowania religijnego własnych
dzieci, czy wnuków i będą się starały wspierać duszpasterzy w dziele animowania
formacji duchowej w parafii. Rozwój Wspólnoty powierzam opiece trzech Niewiast:
Najświętszej Maryi Pannie, św. Annie i św. Jadwidze. Natomiast jej program for-
macyjny zamierzam wyprowadzić z nauczania św. Jana Pawła II.
3Drodzy Diecezjanie, rozeznaję dziś w naszym Kościele opolskim wielką po-
trzebę modlitwy, ale też formacji i apostolatu na rzecz większej troski o żywą wiarę
i duchowy rozwój naszych dzieci, wnuków i nas samych. Trzeba podjąć wielki wy-
siłek troski o Boże życie w nas otrzymane na chrzcie świętym. Dlatego zwracam
się do wszystkich Diecezjanek, z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do
Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Chodzi o otoczenie opieką
Bożego życia w nas i pośród nas; o dzieło, które ma swój doskonały wzorzec w Bo-
skim macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny. Mam na myśli duchowy wymiar
macierzyństwa, które jest wpisane w naturę każdej kobiety.
Drogie Mamy i Babcie, Kobiety bezdzietne i samotne, Niewiasty konsekrowane,
bardzo liczę na Waszą wrażliwość serca i aktywne zaangażowanie się w dzieło ra-
towania Bożego życia, otoczenia go macierzyńską opieką przez modlitwę, podjęcie
formacji duchowej oraz trud religijnego wychowania dzieci i młodzieży. Przyję-
cie pierwszych z Was do Wspólnoty zaplanowane jest w uroczystość św. Anny,
26 lipca br., w sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Teraz będzie czas naboru. Można
już się zgłaszać do swoich proboszczów i pobierać deklaracje zgłoszeniowe, na któ-
rych znajdziecie określenie podstawowych celów Wspólnoty i Waszych zobowią-
zań. W maju i w czerwcu, w kilku miejscach diecezji, tam, gdzie będzie najwięcej
kandydatek, zostaną zorganizowane spotkania, celem przybliżenia i zaprezento-
wania zasad funkcjonowania Wspólnoty. Wszystkich proszę o modlitwę w inten-
cji Wspólnoty. Niech Boży Duch tak ją prowadzi i kształtuje, aby przyczyniała się
do wzrostu świętości członkiń i przyniosła wiele dobra rodzinom, parafiom i ca-
łej diecezji opolskiej.
3. Módlmy się wszyscy o jedność chrześcijan
Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia będziemy przeżywać Tydzień Po-
wszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. To szczególny czas odczytywania te-
stamentu Pana Jezusa, który błagał Ojca za nami, abyśmy stanowili jedno (por.
J 17, 21). Wprawdzie jeden i ten sam Duch Święty obecny w Chrystusie i w nas,
wszystkich chrześcijanach, sprawia, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych, jed-
nak ciągle trzeba się mobilizować do modlitwy o jedność, ponieważ brakuje mię-
dzy nami zgody, pojednania, pokoju i wspólnoty.
4Myślą przewodnią tegorocznej modlitwy o jedność chrześcijan, którą zapro-
ponowali chrześcijanie z Indonezji, będą słowa wyjęte z Księgi Powtórzonego
Prawa: „Dąż do sprawiedliwości...” (Pwp 16,28). Ich przywołanie wiąże się z sytu-
acją społeczną, w której żyją indonezyjscy chrześcijanie, stanowiący zaledwie ok.
10% społeczeństwa. Sytuacja jest taka, że pogłębiającą się przepaść między bo-
gatymi a biednymi rodzi napięcia i prowadzi do antagonizmów między różnymi
wspólnotami. Stąd wniosek, że tylko w zjednoczeniu wokół Chrystusa istnieje
szansa skutecznego przeciwstawienia się niesprawiedliwości. Apelują do wszystkich
chrześcijan, aby w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność wstąpić na
drogę pokuty za wszelkie akty niesprawiedliwości. Wzywają nas do zjednoczenia
się pod Chrystusowym krzyżem w błaganiu o łaskę przebaczenia i o miłosierdzie
dla tych, których grzeszne postępowanie przyczyniło się do utrwalenia przemocy
i rozłamów w świecie.
Podejmijmy więc razem obowiązek i trud modlitwy o jedność w Chrystuso-
wym Kościele i o sprawiedliwość w świecie. Wstąpmy na drogę pokuty za wszel-
kie grzechy naruszające jedność i dobre imię Kościoła. Prośmy Ducha Świętego
o łaskę przezwyciężania naszych podziałów i wsparcie w zaprowadzaniu pokoju
i jedności między nami.
Na Nowy Rok życzę wszystkim Diecezjanom obfitości Bożej łaski i udzielam
pasterskiego błogosławieństwa.
Wasz Biskup
† Andrzej Czaja
Opole, 9 stycznia 2019 r.
 


Copyright © 2018 Parafia Matki Bożej Bolesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.